Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể sẽ theo thỏa thuận giữa khách hàng với công ty trong hợp đồng: khách hàng thanh toán cho chúng tôi trước khi chúng thôi thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng.